Menu

CSR สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน

CSR สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน

CSR สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน

เรียน คู่ค้าทุกท่าน

ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความเจริญก้าวหน้าของบริษัทท่าน และขอขอบคุณที่ท่านได้ให้การเกื้อหนุนด้วยดีเสมอมา โอกาสนี้ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าทางเราได้ลงข้อมูลแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน ในโฮมเพจของ TSM แล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

1.จุดมุ่งหมายของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรฉบับนี้

CSR (Corporate Social Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เนื่องด้วยทางซูซูกิดำเนินธุรกิจในระดับโลก และทำให้สังคมสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความเข้าใจและไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งนำไปสู่การกระจาย Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ดังนั้นเพื่อดำเนินธุรกิจในระดับโลก บริษัทจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคมของเราโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศรวมถึงกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม ด้วยความต้องการทางสังคมเหล่านี้ทางเราได้รวบรวมหลักฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราในฐานะคู่ค้า และสิ่งที่เราจำเป็นต้องนำไปปฏิบัติด้วยแนวคิดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนไว้ในโฮมเพจ

 

2.เรื่องร้องขอ

เนื่องจากทางเรามีความประสงค์ที่จะผลักดันกิจกรรม CSR ของผู้ผลิตชิ้นส่วนของทางเราให้เป็นรูปแบบเดียวกันกับซูซูกิ จึงขอความร่วมมือหาโอกาสในการอธิบายนโยบายกับบริษัทและผู้ผลิตชิ้นส่วนของท่าน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

ขอให้ดำเนินกิจกรรมจัดซื้อจัดหาตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนฉบับนี้  โดยจะไม่ค้าขายกับผู้ผลิตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย และการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของบริษัทท่าน (ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนของบริษัทท่าน)

ขอให้ Supply chain ของบริษัทท่าน (ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนของบริษัทท่าน) ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของ แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนฉบับนี้ 

 

                                                                                                                              


ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
0
Scroll Up