Menu

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเราใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด

มีบทบาทที่สำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเราเพราะเราตระหนักถึงสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีกิจกรรมของการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรของเราจึงเน้นที่จะส่งเสริมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” ซึ่งเป็นนโยบายที่หมายถึง “เราจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากซัพพลายเออร์ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

นโยบายพื้นฐานการใช้งานและการบำรุงรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

► ตรวจสภาพรถตามระยะ► เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐานตามระยะ

นโยบายพื้นฐานการจัดการกับชิ้นส่วน / อุปกรณ์ที่หมดอายุเพื่อสิ่งแวดล้อม

► เปลี่ยนอะไหล่ / เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการมาตรฐาน “ซูซูกิ” ซึ่งมีระบบการแยกขยะ และการกำจัดที่ถูกต้อง 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท  ไทยซูซูกิมอเตอร์  จำกัด   ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ , ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือ  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อปกป้องมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากทุกขั้นตอนของการผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เรือ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีแนวทาง ดังนี้

1.   ควบคุม  ป้องกัน  บำบัด  และลด มลภาวะต่างๆ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ทั้งในด้านมลพิษทางน้ำ , อากาศ , ขยะมีพิษ , สารเคมี , เสียง และอื่น ๆ  ตามที่กฏหมาย  ข้อบังคับตลอดจนข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงพันธะสัญญาข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติ  ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด

2.   มุ่งมั่นต่อการปกป้องภาวะสิ่งแวดล้อม  โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากการอุปโภค  บริโภค , การบำบัด , การควบคุมปริมาณของเสีย  และการนำกลับมาใช้ใหม่  รวมถึงการวางแผนภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ   ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

3. กำหนดวัตถุประสงค์ , เป้าหมาย  ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม  และติดตาม  ทบทวน  การปฏิบัติงานที่มี ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.   จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมพนักงาน  เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

5.   ให้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชน   และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารของบริษัทฯ  จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุเจตจำนงที่ได้ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ  และนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้จะถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป


ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
0
Scroll Up